WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 27.02.2016

  • Posted on: 16 February 2016
  • By: Małgorzata D.

Zarząd Oddziału  Warszawskiego Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 27 lutego 2016 r. w sali

Konferencyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przy ul. Miodowej 14 o godz. 11.00.

Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły

rozpoczęcia Zgromadzenia.

Należy zabrać ze sobą legitymację członkowską, która – wraz z opłaconą składką za 2016 rok – stanowi podstawę do wydania mandatu.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia

3. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

5. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Przyjęcie protokółu z poprzedniego zgromadzenia

8. Komunikat Komisji Mandatowej

9. Sprawozdania z działalności:

- Zarządu Oddziału

- Oddziałowej Komisji Hodowlanej

- Finansowe

- Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

- Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu

Zarządowi.

12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2016

13. Wolne wnioski

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia będzie dostępny do wglądu w biurze oddziału od 12 lutego 2016 r.